კონფიდენციალურობის პოლიტიკა
მოსკოვი 26.08.2022
ეს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა არეგულირებს პერსონალური და სხვა მონაცემების დამუშავებას და გამოყენებას Stop4Fit LLC-ს ("კომპანია"), რომელიც ფლობს stopforfit აპლიკაციას, რომელიც განთავსებულია Apple AppStore-სა და Google Play ონლაინ მაღაზიაში ("პროგრამა") და ამ პროგრამის მომხმარებელს ("მომხმარებელი", "შენ").
აპლიკაციის საშუალებით კომპანიისთვის პირადი და სხვა მონაცემების გადაცემით, მომხმარებელი ადასტურებს მის თანხმობას ამ მონაცემების გამოყენებაზე ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკაში მითითებული პირობების შესახებ.
თუ მომხმარებელი არ ეთანხმება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის პირობებს, ის ვალდებულია შეწყვიტოს განაცხადის გამოყენება. ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის უპირობო მიღება არის მომხმარებლის მიერ განაცხადის გამოყენების დასაწყისი.
პირობები
აპლიკაცია არის აპლიკაცია, რომელიც განთავსებულია Apple AppStore-სა და Google Play ონლაინ მაღაზიაში, სახელწოდებით StopForFit და ხელმისაწვდომია ჩამოტვირთვისთვის ოფიციალურ ვებგვერდზე ინტერნეტ მისამართზე http://stopforfit.ru/
განაცხადის ყველა ექსკლუზიური უფლება და მისი ინდივიდუალური ელემენტები (მათ შორის პროგრამული უზრუნველყოფა, დიზაინი) ეკუთვნის კომპანიას სრულად.
მომხმარებელი - პირი, რომელიც იყენებს აპლიკაციას.
კლიენტი არის მომხმარებლის კატეგორია, რომელსაც აქვს თავისი პირადი პროფილი აპლიკაციაში და იყენებს აპლიკაციას სხვა მომხმარებლებთან კომუნიკაციისთვის, ინფორმაციის გაცვლისთვის, ვარჯიშების ჟურნალის შესანახად, ტრენერების მიერ მოწოდებული ფასიანი სერვისების გამოყენების შესაძლებლობით.
ტრენერი არის მომხმარებლის კატეგორია, რომელსაც აქვს საკუთარი პირადი პროფილი აპლიკაციაში და იყენებს აპლიკაციას სხვა მომხმარებლებთან კომუნიკაციისთვის, ინფორმაციის გაცვლისთვის ფასიანი სერვისების მიწოდების შესაძლებლობით.
ფასიანი მომსახურება (ებ) ი — ტრენერების მიერ გაწეული მომსახურება.
კანონმდებლობა - რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობა.
პერსონალური მონაცემები არის მომხმარებლის პერსონალური მონაცემები, რომელსაც მომხმარებელი აწვდის საკუთარ თავს რეგისტრაციის დროს ან განაცხადის ფუნქციონირების გამოყენების დროს.
მონაცემები-სხვა მონაცემები მომხმარებლის შესახებ (არ შედის პერსონალური მონაცემების კონცეფციაში).
რეგისტრაცია-აპლიკაციაში ახალი მომხმარებლის ანგარიშის შექმნა რეგისტრაციის ფორმაში რეგისტრაციისთვის საჭირო ინფორმაციის შეყვანით ან ხელმისაწვდომი სოციალური ქსელების გამოყენებით შესვლით.
სარეგისტრაციო ფორმა არის ფორმა, რომელიც მდებარეობს განაცხადში, რომელიც მომხმარებელმა უნდა შეავსოს განაცხადში რეგისტრაციისთვის.
პერსონალური მონაცემების შეგროვება და დამუშავება
კომპანია აგროვებს და ინახავს მხოლოდ იმ პერსონალურ მონაცემებს, რომლებიც აუცილებელია ტრენერის ფასიანი სერვისების გამოყენების შესაძლებლობის უზრუნველსაყოფად და სხვა მომხმარებლებთან სრული ურთიერთქმედებისთვის, პროგრამის სრული გამოყენებისთვის.
კომპანია აგროვებს ანალიტიკურ მონაცემებს მესამე მხარის დეველოპერების სერვისებში მომხმარებლის ქცევის შესახებ, განაცხადის შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით. ანალიტიკური მონაცემები შეიძლება შეიცავდეს ბოლო შესვლის თარიღს და დროს, რეგისტრაციას და განაცხადის გამოყენების სიხშირეს.
პერსონალური მონაცემები შეიძლება გამოყენებულ იქნას შემდეგი მიზნებისთვის::
- კლიენტისთვის ფასიანი მომსახურების გაწევა;
- მომხმარებლის იდენტიფიკაცია;
- მომხმარებლის ურთიერთქმედება;
- მომხმარებლისთვის სარეკლამო მასალების, ინფორმაციისა და მოთხოვნების გაგზავნა;
- სტატისტიკური და სხვა კვლევების ჩატარება;
- მომხმარებლის გადახდების დამუშავება;
- მომხმარებლის ოპერაციების მონიტორინგი თაღლითობის, უკანონო ფსონების, ფულის გათეთრების თავიდან ასაცილებლად.
კომპანია ასევე ამუშავებს შემდეგ მონაცემებს:
- მობილური ტელეფონის ნომერი.
- პასპორტის მონაცემები;
- ელექტრონული ფოსტის მისამართი;
- გვარი, სახელი და სახელი;
მომხმარებელს ეკრძალება განაცხადში მესამე პირების პერსონალური მონაცემების მითითება მათი ნებართვის გარეშე, რომელიც თავად მომხმარებელმა უნდა მიიღოს.
პერსონალური და სხვა მონაცემების დამუშავების პროცედურა
კომპანია იღებს ვალდებულებას გამოიყენოს პერსონალური მონაცემები ფედერალური კანონის შესაბამისად" პერსონალური მონაცემების შესახებ " No152-FZ 2006 წლის 27 ივლისს.
პერსონალურ მონაცემებთან და მომხმარებლის სხვა მონაცემებთან მიმართებაში შენარჩუნებულია მათი კონფიდენციალურობა, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც მითითებული მონაცემები საჯაროდ არის ხელმისაწვდომი.
კომპანიას უფლება აქვს შეინახოს პერსონალური მონაცემებისა და მონაცემების დაარქივებული ასლი, მათ შორის მომხმარებლის ანგარიშის წაშლის შემდეგ.
კომპანიას უფლება აქვს გადასცეს პერსონალური მონაცემები და მომხმარებლის მონაცემები მომხმარებლის თანხმობის გარეშე შემდეგ პირებზე:
- სახელმწიფო ორგანოები, მათ შორის საგამოძიებო და საგამოძიებო ორგანოები და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები მათი დასაბუთებული მოთხოვნით;
- რუსეთის ფედერაციის მოქმედი კანონმდებლობით პირდაპირ გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
კომპანიას აქვს უფლება გადასცეს პერსონალური მონაცემები და მონაცემები მესამე პირებს შემდეგ შემთხვევებში:
- გადაცემა ხდება ბიზნესის გაყიდვის ან სხვა გადაცემის ფარგლებში (მთლიანად ან ნაწილობრივ), ხოლო ამ პოლიტიკის პირობების შესრულების ყველა ვალდებულება გადაეცემა შემძენს.
- გადაცემა აუცილებელია, როგორც მომხმარებლის მიერ განაცხადის გამოყენების ან მომხმარებლისთვის ფასიანი მომსახურების გაწევის ნაწილი;
- მომხმარებელმა გამოხატა თანხმობა ასეთ ქმედებებზე;
კომპანია ახორციელებს პერსონალური მონაცემებისა და მონაცემების ავტომატიზირებულ დამუშავებას.
პერსონალური მონაცემების შეცვლა
მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს (განახლება, დამატება, წაშლა) პერსონალური მონაცემები აპლიკაციაში თქვენი პროფილის რედაქტირებით, ან კომპანიაში წერილობითი განაცხადის გაგზავნით.
მომხმარებელი გარანტიას იძლევა, რომ ყველა პერსონალური მონაცემი განახლებულია.
პერსონალური მონაცემების დაცვა
კომპანია უზრუნველყოფს პერსონალური და სხვა მონაცემების ადეკვატურ დაცვას კანონის შესაბამისად და იღებს საჭირო და საკმარის ორგანიზაციულ და ტექნიკურ ზომებს პერსონალური მონაცემების დასაცავად.
გამოყენებული დაცვის ზომები, სხვა საკითხებთან ერთად, საშუალებას იძლევა დაიცვას პერსონალური მონაცემები არასანქცირებული ან შემთხვევითი წვდომისგან, განადგურებისგან, მოდიფიკაციისგან, დაბლოკვისგან, კოპირებისგან, განაწილებისგან, ასევე მესამე პირების მიერ მათთან სხვა უკანონო ქმედებებისგან.
მომხმარებლების მიერ ინფორმაციის შეცვლა და წაშლა
მომხმარებელს შეუძლია ნებისმიერ დროს შეცვალოს (განაახლოს, შეავსოს) მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია ან მისი ნაწილი ინფორმაციის რედაქტირების ფუნქციის გამოყენებით.
მომხმარებელს ასევე შეუძლია წაშალოს მის მიერ მოწოდებული ინფორმაცია მის ანგარიშზე განაცხადის საშუალებით ანგარიშის წაშლის მოთხოვნის გაგზავნით ტექნიკურ მხარდაჭერაზე.
მომხმარებლის პროფილი წაიშლება 72 საათის განმავლობაში.
სხვა დებულებები
რუსეთის ფედერაციის კანონი ექვემდებარება ამ კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოყენებას და მომხმარებელსა და კომპანიას შორის ურთიერთობებს, რომლებიც წარმოიქმნება კონფიდენციალურობის პოლიტიკის გამოყენებასთან დაკავშირებით.
ამ შეთანხმებიდან გამომდინარე ყველა შესაძლო დავა ექვემდებარება გადაწყვეტას მოსკოვის ტიმირიაზევსკის რაიონულ სასამართლოში მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად, თუ კანონით სხვა რამ არ არის დადგენილი.
თუ ამა თუ იმ მიზეზით, კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ერთი ან მეტი დებულება ბათილად ან შეუსრულებლად არის გამოცხადებული, ეს გავლენას არ ახდენს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის დარჩენილი დებულებების ნამდვილობაზე ან გამოყენებადობაზე.
კომპანიას უფლება აქვს ნებისმიერ დროს შეცვალოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკა (მთლიანად ან ნაწილობრივ) ცალმხრივად მომხმარებელთან წინასწარი შეთანხმების გარეშე. ყველა ცვლილება ძალაში შედის იმ მომენტიდან, როდესაც ისინი ვებგვერდზე გამოქვეყნდება http://stopforfit.ru /ან / და განაცხადში.
მომხმარებელი იღებს ვალდებულებას დამოუკიდებლად აკონტროლოს კონფიდენციალურობის პოლიტიკის ცვლილებები მიმდინარე ვერსიის გადახედვით.
კომპანიის საკონტაქტო ინფორმაცია
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება "STOP4FIT"
111024, რუსეთი, მოსკოვი, ექსტ.ტერ.გ. მუნიციპალური ოლქი პეროვო, მე -2 ენთუზიასტების ქ., 5, ოთახი 40, სართული 4, ოთახი 8A ოფისი 4, OGRN: 1227700197856, ogrn-ის დავალების თარიღი: 06.04.2022, TIN: 7720864720, გამშვები პუნქტი: 772001001, გენერალური დირექტორი: ზაცეპა არტემ ვლადიმიროვიჩი